Základní umělecká škola Cvikov

Aktuální informace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

— změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

Změny v tomto opatření se netýkají ZUŠ.
Od 26. 4. 2021 pokračujeme prezenčně ve výuce 1+1 a v konzultacích. Kolektivní vyučování je vedeno nadále distančně.

Prezenční výuka zpěvu v ZUŠ od 19.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které

s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

- výjimku, která umožňuje výuku zpěvu na základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace).

Zahájení prezenční výuky od 12. 4. 2021 v ZUŠ Cvikov

Ministerstvo zdravotnictví v Mimořádném opatření ze 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/ 2021 – 1/MIN/KAN výjimkou v kapitole I. v odstavci 6 povoluje individuální výuku 1 pedagog + 1 žák a individuální konzultace.

Dále v odstavci 10 omezuje provoz škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv.

hra na klavír

hra na zobcovou flétnu

hra na kytaru

Ostatní předměty pokračují v distanční výuce.

Ve Cvikově dne 8. 4. 2021

                                       Mgr. Olga Svatošová

                                       ředitelka ZUŠ Cvikov

Provozní hygienická opatření v ZUŠ Cvikov od 12. dubna 2021

Provozní hygienická opatření v ZUŠ Cvikov od 12. dubna 2021

Do ZUŠ nesmí vstupovat dospělí ani žáci s některým možným příznakem onemocnění COVID- 19

Testování na přítomnost koronaviru:

Zaměstnanci ZUŠ jsou testováni.

Žáci nejsou testováni.

Ochrana dýchacích cest:

Zaměstnanci a případní jiní dospělí – respirátory

Žáci – respirátory nebo chirurgická rouška

Minimalizace potkávání žáků:

- Žák přichází 2-3 minuty před začátkem své výuky a zbytečně se nezdržuje v šatně, která se nedá větrat.

- Pokud bude žák čekat v hale, bude sedět s odstupem nejméně 2 metry od případného jiného žáka.

- Žák se při odchodu zbytečně nezdržuje v šatně.

- Rodiče čekají na své děti venku před ZUŠ.

- Do ZUŠ je povolen vstup rodičům, kteří přivádějí malého žáka začátečníka nebo pro něho přicházejí. V ZUŠ se zdržují po nezbytně nutnou dobu.

- Rodičům je povolen vstup i v případě konzultace.

Mytí rukou:

Každý příchozí si důkladně, podle protokolu po dobu nejméně 20 vteřin umyje ruce.

Mytí rukou může nahradit dezinfekce.

Příznaky COVID – 19

pokud se u žáka objeví během pobytu příznaky onemocnění COVID – 19, ZUŠ neprodleně uvědomí rodiče, aby si žáka převzali.

Ve Cvikově dne 8. 4. 2021

                                       Mgr. Olga Svatošová

                                             ředitelka ZUŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  — vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení

 o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Provoz v ZUŠ v období od 11.1.2021 do 22.1.2021

Nadále probíhá pouze distanční výuka jako v období od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Informace MŠMT k provozu škol základních uměleckých škol od pondělí 7. prosince 2020

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena

takto:

• Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků.

• Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu

(vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční

způsob vzdělávání.

—Je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího  rogramu, v případě střediska volného času s výjimkou činností, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.

—Nadále je možné konat individuální konzultace.

—Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol.

• Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem,  okud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly.

• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

—Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí  ežimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.