Základní umělecká škola Cvikov

O nás

Hudební obor

Hudební obor ZUŠ Cvikov má 5 studijních zaměření:

Hra na klavír - pololetní školné 900 Kč

Hra na zobcovou flétnu - pololetní školné 900 Kč

Hra na ukulele - pololetní školné 900 Kč

Hra na kytaru - pololetní školné 900 Kč

Sólový zpěv - pololetní školné 900 Kč

Skladba - pololetní školné 900 Kč

Sborový zpěv - pololetní školné 400 Kč

Dále v naší ZUŠ působí soubor Lusatia consort, který má instrumentální a pěveckou část. Soubor navštěvují starší žáci.

Mladší žáci 1. – 4. ročníku zpívají v pěveckém sboru Lužánek. Kromě zpěvu nacvičují i scénické hudební provedení pohádek.

Žáci přípravných ročníků navštěvují kromě svého studijního zaměření i přípravnou hudební výchovu, kde hodně zpívají a učí se základy not.

Žáci 1. – 5. ročníku navštěvují hudební nauku.

Povinné a nepovinné předměty určuje Školní vzdělávací program.

Rozvrh individuálních předmětů si žáci domluví s učitelem, rozvrh kolektivních předmětů je pevný, upravuje se na začátku každého školního roku.

Koncerty a vystoupení

Vystupovat a předávat radost je pro nás potěšením.

Každý rok jsou tři větší koncerty – vánoční, jarní, závěrečný.

Před vánocemi a na konci školního roku zařazujeme mezi naše akce i koncerty jednotlivých tříd.

Rádi vystupujeme i pro MŠ, základní školu, dětskou léčebnu a při dalších příležitostech na městských slavnostech nejen ve Cvikově.

Starší žáci, kteří hrají a zpívají s Lusatia consort, vystupují i v zahraničí.

Nejnadanější žáci se účastní soutěží.

 

 

Výtvarný obor

Cílem studia výtvarného oboru v ZUŠ je naučit žáky vlastnímu výtvarnému vyjadřování, najít vlastní rukopis.

Žáci jsou rozděleni podle věku do tří skupin:

1. skupina: předškoláci, první a druhá třída ZŠ

2. skupina: třetí, čtvrtá a pátá třída ZŠ

3. skupina: šestá až devátá třída ZŠ, eventuálně středoškoláci

Zařazení do studijní skupiny je možné přizpůsobit i časovým možnostem žáka. Výuka probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny, to se rovná dvě a čtvrt hodiny čistého času. Rozvržení studijních skupin v týdnu:

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

13.45 – 16.00

1. skupina

 

13.45 – 16.00

2. skupina

   

16.15 – 18.30

3. skupina

       

Učíme se základy kresby, malby, modelování, seznamujeme se s jednoduchými grafickými technikami. Oblíbeným materiálem je papír, ze kterého lze vytvářet nádherné koláže muchláním, protrháváním, kroucením apod. Dále můžeme pracovat i s přírodninami, drátkem, s různými fóliemi…

Žáci si mohou do ZUŠ přinést malířská plátna a namísto papírových obrázků malovat skutečný obraz. Malujeme akrylovými barvami, které jsou po zaschnutí nesmytelné vodou a světlostálé.

Jako základ pro témata nám slouží živá i neživá příroda, vzdálený vesmír i člověk. Co zdánlivě vypadá jako abstraktní obraz, má často inspiraci v něčem reálném, jenom nějak pozměněném, zvětšeném, zjednodušeném, apod.

Žáci se učí dobře dívat a soustředit se i na skutečnost. Snažíme se vyjádřit předměty prostorově pomocí světla a stínu, učíme se perspektivu, uvědomovat si a zobrazit proporce lidské figury a obličeje.

Žáci, kteří se chtějí připravit na talentové zkoušky, dostávají speciální domácí úkoly, mají možnost individuálních konzultací i individuální výtvarné práce mimo výuku (bez příplatku).

Školné: 800 Kč na 1 pololetí = 160 Kč na měsíc.

 


Pokud chce žák nebo žákyně u nás studovat, vyplňte přihlášku elektronicky na webových stránkách www.izus.cznebo nás navštivte v ZUŠ v ulici Nerudova 496/I, Cvikov. Použijte zadní vchod. Pro informace můžete volat na telefonní číslo 487 751 571 nebo 721 972 015 (Olga Svatošová).                                                                                              

Výuku realizuje náš učitelský tým