Základní umělecká škola Cvikov

Školné

Platí se vždy dopředu na jedno pololetí školního roku.

Hudební obor

Přípravný ročník 400 Kč
Další ročníky 900 Kč
Žáci, kteří jsou v individuální výuce po 2 a více   800 Kč
Flétnový soubor
Platí pouze členové, kteří navštěvují jen soubor.
Neplatí  zpěváci a instrumentalisté, kteří studují
zaměření hudebního oboru ZUŠ Cvikov
400 Kč
Sborový zpěv
Neplatí žáci sólového zpěvu, pro které je podle
učebních osnov sborový zpěv povinným
předmětem. 
 
300 Kč

Výtvarný obor 

Přípravné ročníky 800 Kč
Další ročníky 800 Kč

Kurz pro pracující a vysokoškoláky

Školné v obou oborech vychází ze skutečných neinvestičních nákladů na jednoho žáka za předchozí kalendářní rok.
Hudební obor individuální výuka    9 000 Kč za jedno pololetí
Výtvarný obor                            6 500 Kč za jedno pololetí

 

Školné se platí bankovním převodem.Číslo našeho účtu je 903978309/0800, variabilní symbol dostane každý žák jiný.
Pozor, každé pololetí se může variabilní symbol měnit. Všechny tyto údaje dostanou žáci od svých učitelů.

 

O vrácení školného nebo jeho části mohou rodiče požádat v případě, že se žák ze závažných důvodů nemohl účastnit výuky (nemoc, změna bydliště apod.) nejméně 4 týdny jdoucí po sobě. K tomuto účelu si vyžádají speciální formulář u ředitelky školy. Žádost za 1. pololetí musí být předána ředitelce školy nejpozději 14 dní po zahájení nového pololetí, žádost za 2. pololetí nejpozději do konce školního roku. Částka bude vyplacena z pokladny školy. Za každé dovršené 4 týdny výše uvedené absence se vrací částka rovnající se školnému za jeden měsíc.