Základní umělecká škola Cvikov

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE


1.1 Zaměření školy

ZUŠ Cvikov nemá žádné specifické zaměření. Nabídka vzdělávání je úměrná velmi malé obci. Vyučujeme předměty hudebního oboru a výtvarný obor.

1.2 Vize školy

1. Chceme, aby z našich žáků vyrostli zdravé osobnosti, které budou kultivovaně vystupovat na veřejnosti. Chceme aby byli  schopni prezentovat svou tvorbu.

2. Chceme, aby uměli spolupracovat, odpovědně se podílet na společném díle.

3. Chceme, aby dokázali respektovat osobnost druhého člověka, aby ctili mravní hodnoty.

4. Chceme v žácích probudit estetické cítění, vnímání hodnot kulturního dědictví a tradic.

5. Chceme v nich probudit trvalý zájem o umění.