Základní umělecká škola Cvikov

4.VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE


Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

 • K interpretaci a poslechu předkládáme žákům kvalitní umělecká díla. Ve výtvarném oboru jsou pro žáky motivací díla renomovaných umělců., která si prohlížíme a hodnotíme před zahájením umělecké činnosti ve vyučovacích hodinách.
 • Učíme žáky objevovat a prociťovat estetické hodnoty uměleckých děl tím, že se sami nadšeně vyjadřujeme o jejich kvalitách a v diskuzích vybízíme žáky k vyjadřování vlastních názorů na umělecké dílo. Chceme, aby žáci svůj názor uměli odůvodnit.
 • Učíme je, že kromě nadšení a citu, je třeba k správné umělecké interpretaci a tvorbě především hodně píle a důslednosti.
 • Soustavným zadáváním úkolů z hodiny na hodinu a kontrolou jejich plnění trvale formujeme morálně volní vlastnosti žáků a návyky potřebné k dlouhodobé a systematické práci

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

 • Nacvičujeme společná vystoupení souboru a sboru, vystoupení s jinými uměleckými uskupeními mimo naši školu
 • Organizujeme pro žáky veřejná vystoupení především v rámci našeho města. Občas jezdíme jako hosté na vystoupení do jiných ZUŠ. Nejčastěji vyjíždí mimo město, ale i za hranice, vokálně instrumentální soubor Lusatia consort
 • Dáváme žákům možnost individuálního projevu při hudební interpretaci a při tvorbě výtvarných děl. Výše zmíněnými způsoby zaujmeme a přesvědčíme žáky, aby chtěli objevovat vlastní schopnosti a měli potřebu je dále rozvíjet.
 • Dáváme žákům možnost prožít úspěch nejen na jevištích, ve výstavních síních, ale i díky dobře provedené skladbě na hodině nebo provedené výtvarné práci při vyučování. Díky skladbám nacvičovaných v rámci hudebních nauk mohou i ti nejmladší již v prvním roce svého studia být součástí kolektivu a zažít radost ze hry či zpěvu ve velkém hudebním tělese.
 • Připravujeme výstavy výtvarných prací našich žáků. Na instalaci se vždy podílejí vybraní žáci.
 • Žáci výtvarného oboru nacvičují a na vernisážích, popřípadě při jiných příležitostech, předvádějí pohybová vystoupení založená především na vizuálních efektech.

Strategie pro kompetenci kulturní

 • Klademe důraz na slušné chování a kultivovaný projev. Chováme se k žákům slušně a chceme, aby se žáci chovali slušně nejen k dospělým, ale i k sobě vzájemně. Pozornost věnujeme odpovídajícímu oblečení při kulturních akcích. Pěstujeme dobré vztahy mezi různými věkovými skupinami žáků.
 • Doporučujeme návštěvy koncertů, na některé žákovské koncerty bereme s sebou i ty, kteří nevystupují. Učíme tak všechny žáky naslouchat vystoupení, kterého se aktivně neúčastní.
 • Doporučujeme poslechy v médiích a zpravidla v rámci hudebních nauk si o nich povídáme a hodnotíme je.
 • Navštěvujeme s žáky galerie a výstavy. Výstavní prostory procházíme buď s odborníkem, který nám podává výklad, nebo v každém sále dostanou žáci úkol, co mají na dílech sledovat a v zápětí o tom mluví. Zážitek z výstavy může vyústit i ve výtvarný úkol ve škole.