Základní umělecká škola Cvikov

6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

V souladu s platným zákonem a vyhláškou jsou do výuky na naší škole zařazováni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud prokáží potřebné schopnosti nutné ke studiu některého z vyučovaných oborů při přijímací zkoušce.

Žáci, kterým byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby lékařem, pedagogicko – psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem, jsou vyučováni v souladu se školním vzdělávacím programem. Učební osnovy jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám, případně je vypracován na základě odborného posudku PPS individuální vzdělávací plán, který vychází z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáka.

Tyto žáky vyučujeme speciálními pedagogickými postupy a alternativními metodami, současně zohledňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka. Umožňujeme využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání těchto žáků a úzce spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a s PPP. Uplatňujeme princip individualizace vzdělávacího procesu při organizování činnosti, při stanovování obsahu, forem i metod výuky.

Vzhledem k umístění ZUŠ Cvikov v podkroví historické budovy, kde není možný výtah ani jiný bezbariérový přístup, nemáme bohužel možnost vzdělávat imobilní žáky.