Základní umělecká škola Cvikov

7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Žáci mimořádně nadaní budou  do této kategorie zařazováni ředitelkou školy na doporučení učitele. Dále na základě mimořádných studijních výsledků, jakými jsou úspěchy na soutěžích, účast na výjimečných koncertech, vystoupeních, výstavách a podobně. Další podmínkou je odborný posudek pedagogicko-psychologické poradny.

Žáci mimořádně nadaní budou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben potřebám a znalostem žáka a  zanesen v třídní knize.

Péče o mimořádně nadané žáky

Podporujeme jejich osobitý umělecký růst.

Zadáváme jim náročnější úkoly, kdy klademe důraz na samostatnost, na práci s odbornou literaturou, nahrávkami a jinými záznamy uměleckých děl.

Vedeme je k návštěvě kulturních akcí.

Diferencujeme jejich činnost při kolektivní výuce.

Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším.