Základní umělecká škola Cvikov

8. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

1.Zásady a způsob hodnocení žáků

  • Při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi podle jeho fyzických a psychických schopností.
  • Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka,a k jeho kondici.
  • Učitel hodnotí i individuální pokrok každého žáka.

Aspekty hodnocení:

  • Úroveň domácí přípravy a interpretace v jednotlivých hodinách žáka
  • Úroveň interpretace při veřejných vystoupeních žáka
  • Výsledek postupové zkoušky
  • U výtvarného oboru úroveň veřejné prezentace žáka
  • U výtvarného oboru úroveň prací vytvořených během školního roku
  • U výtvarného oboru úroveň závěrečné práce
  • Pravidelnost docházky

Metody hodnocení:

 • Soustavné sledování žáka a jeho připravenost na výuku
 • Písemné práce – testy, cvičení
 • Ústní zkoušení
 • Analýza výsledků
 • Konzultace s ostatními učiteli
 • Rozhovory s žákem

Žák musí být z teoretických předmětů na kolektivní výuce vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období. V individuálních předmětech je žákova příprava a plnění úkolů hodnoceno alespoň 2x za měsíc. Ve výtvarném oboru oznámkuje učitel alespoň dvě práce v měsíci.


Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.


O termínu písemné zkoušky, která trvá déle než 15 minut, informuje učitel žáky nejméně týden předem.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáků i způsob získávání jednotlivých známek. Učitel je povinen archivovat písemné práce žáků, výtvarné práce a další podklady pro klasifikaci po dobu školního roku.

Zkoušky a závěrečné práce, vysvědčení

Hudební obor
Do postupných ročníků jsou žáci zařazováni na základě výsledků přijímací zkoušky. Na I. stupni uzavírají studium 1. – 6. ročníku postupovou zkouškou. V 7. ročníku I. stupně a ve 4. ročníku II.stupně uzavírají studium absolventským koncertem, popřípadě závěrečnou zkouškou.

Výjimka: Žáci Studijního zaměření Sborový zpěv postupovou a závěrečnou zkoušku nedělají.

Výtvarný obor
Do postupných ročníků jsou žáci zařazováni na základě výsledků přijímací zkoušky. Na konci 7. ročníku I. stupně a na konci 4. ročníku II. stupně žáci uzavírají studium závěrečnou výtvarnou prací.


Vysvědčení
V pololetí a na konci školního roku je žákům vydáváno vysvědčení. V závěrečných ročnících i. i II, stupně je vydáváno závěrečné vysvědčení. Hodnocení na vysvědčeních je vyjadřováno známkou.

2.Oblasti vlastního hodnocení školy

Zákon 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb. § 12 a § 28 odst.1 písm. e) ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy.